PRIVACYVERKLARING BEMIDDELINGSPLATFORM DE LIEVE TANDARTS

(see below for English)

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts. De Lieve Tandarts is een bemiddelingsplatform dat tot doel heeft meer mensen weer naar de tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus te laten gaan. Daarom tonen wij op onze websites en onze sociale mediakanalen de lieve tandartsen/mondhygiënisten/tandprothetici in Nederland die wij ons keurmerk hebben gegeven. Door onze promotie ben je waarschijnlijk op onze website terechtgekomen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts, neem dan gerust contact op!

info@delievetandarts.nl | 085-0041438 | De Lieve Tandarts Dravikweg 10 | 1861 XP | Bergen BTW. Nr. NL857633582B01 | KVK Nr. 68885962 Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts is een Besloten Vennootschap

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Persoonsgegevens

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling en informatievoorziening. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts via de website. We vragen je om geen medische gegevens te verstrekken, maar je wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met je te kunnen opnemen, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

03. Aanmelden bij een tandarts

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij aangeeft dat we jouw gegevens mogen doorzetten naar een lieve tandarts die aangesloten is op ons platform. Wij versturen deze gegevens via het platform Zivver, zodat we er zeker van zijn dat ze veilig op de goede plek aankomen. We vragen je om geen medische gegevens te verstrekken, maar je wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens zodat de tandarts contact met je kan opnemen, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

04. Het geven van een beoordeling (review) over een tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus

Als je jouw ervaring deelt, is dat volledig anoniem. We vragen je of je wilt dat we jouw voornaam publiceren. Alleen als je toestemming hiervoor geeft doen we dat.

 

Gegevensbeheer

De gegevens die Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

02. TransIP

De e-mail van Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts en de website worden gehost bij Transip. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Transip. Gegevens die jij achterlaat op de website van Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts zijn op de servers van Jimdo opgeslagen. Lees de privacyverklaring van Transip op https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/.

 

03. Zivver

We versturen het contactformulier dat je ons toestuurt door naar de tandarts- of mondzorgpraktijk via het veilige e-mailplatform Zivver. De emails zijn beveiligd door een code die gedeeld wordt met de praktijk waaraan we de e-mail sturen, zodat er geen vergissing mogelijk is.

 

Ontvangers

Jouw gegevens worden maximaal twee maanden na versturen bewaard door Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts en nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten.

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@delievetandarts.nl

 

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je voor- en achternaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Als je het contactformulier invult op onze website dan worden diezelfde gegevens in de vorm van een email opgeslagen op de mailserver. We bewaren jouw bericht maximaal twee maanden.

 

03. Aanmelden bij een tandarts

Wij sturen het aanmeldformulier dat binnenkomt op onze mailserver direct door naar de betreffende tandarts. We bewaren jouw bericht maximaal twee maanden.

 

04. Plaatsen van een beoordeling/review door jou over een tandarts/mondhygiënist of tandprotheticus

We plaatsen jouw waardering anoniem, dus zonder jouw naam en e-mailadres.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.

 

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts al jouw gegevens over te dragen aan de partij aan wie jij wilt dat we de gegevens overdragen.

 

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@delievetandarts.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij reageren binnen twee werkdagen op jouw verzoek van je rechten gebruik te maken.

 

Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts

Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Info@delievetandarts.nl | De Lieve Tandarts B.V. Dravikweg 10 | 1861XP | Bergen

 

versie december 2020

 

English version:

In this privacy statement, we provide more information about the way your personal data is collected and what we do with this information. It explains where your data is stored and for what purposes your data is stored. In addition, you will find all your rights with regard to your data and how you can make use of these rights. The privacy statement will sometimes be changed by, for example, changes to the law. It is therefore advisable to periodically consult the statement.

You are currently reading the privacy statement from platform De Lieve Tandarts. De Lieve Tandarts is a mediation platform that aims to bring more people back to the dentist, dental hygienist, dental prosthetist, or orthodontist. That is why we show on our websites and our social media channels the dear dentists / dental hygienists / dental prostheticians in the Netherlands that we have given our hallmark. Because of our promotion, you have probably ended up on our website.

There are situations in which your data is collected by the Mediation platform De Lieve Tandarts. It is therefore good that you know what is being done and how you can indicate your wishes about your data. This statement is about this. If you are uncomfortable about the use of your data by De Lieve Tandarts mediation platform, please feel free to contact us!

info@delievetandarts.nl | 085-0041438 | De Lieve Tandarts Dravikweg 10 | 1861 XP | Bergen VAT. No. NL857633582B01 | KVK Nr. 68885962 Mediation platform De Lieve Tandarts is a private limited company

Personal data is collected for a number of purposes by the Mediation platform De Lieve Tandarts. These are explained below.

 

01. Sending newsletters

Mediation platform De Lieve Tandarts sends out newsletters via e-mail. These newsletters are focused on knowledge sharing. Your first name, surname, and e-mail address are collected via the appropriate form on the website of Mediation platform De Lieve Tandarts. In addition, you can be asked orally or textually to sign up.

 

02. Contact us

Your data will be collected when you contact the De Lieve Tandarts mediation platform via the website. We ask you not to provide medical information, but you will only be asked for the necessary information to contact you, such as your name, e-mail address and telephone number.

 

03. Register with a dentist

Your data will be collected if you indicate that we may transfer your data to a dear dentist who is connected to our platform. We send this data via the platform Zivver, so we are sure that they arrive safely in the right place. We ask you not to provide medical information, but you will only be asked for the necessary information so that the dentist can contact you, such as your name, e-mail address, and telephone number.

 

04. Giving an assessment (review) about a dentist / dental hygienist/orthodontist.

If you share your experience, it is completely anonymous. We ask you if you want us to publish your first name. Only if you give permission for this, we will do that.

 

Data processing

The data received and processed by De Lieve Tandarts Mediation Platform are managed by:

 

01. Mailchimp

The newsletters are sent with Mailchimp. The moment you sign up for the newsletter, your e-mail address and first and last name are automatically saved in the appropriate list within Mailchimp.

 

02. TransIP

The e-mail from Mediation platform De Lieve Tandarts is hosted by TransIP as well as our website. If you contact us via the forms or via e-mail, your e-mails will be stored on the servers of TransIP. Read TransIP’s privacy statement at https://www.rackspace.com/information/legal/privacystatement.

 

03. Zivver

We send the contact form that you send us through to the dental or oral care practice via the secure email platform Zivver. The emails are protected by a code that is shared with the practice to which we send the e-mail, so that no mistake is possible.

 

Receivers

Your data will be stored for a maximum of two months after sending by De Lieve Tandarts mediation platform and will never be longer than necessary for carrying out the activities.

 

01. Sending newsletters

Your e-mail address and first name will be stored in Mailchimp. The storage of your data is for an indefinite period of time. You can deregister when

 

02. Contact us

The moment you contact De Lieve Tandarts mediation platform via e-mail, the data you send, such as your first and last name and e-mail address, will be stored on the mail server. If you fill out the contact form on our website, the same data will be stored in the mail server in the form of an email. We will keep your message for a maximum of two months.

 

03. Register with a dentist

We send the registration form that arrives on our mail server directly to the relevant dentist. We will keep your message for a maximum of two months.

 

04. Sending us an assessment/review by you about a dentist / dental hygienist or prosthetist.

We put your valuation anonymously on our website, so without your name and e-mail address.

 

Security

No physical copies of your personal data will be made. Your data is only managed in the aforementioned systems and software. The personal data that is managed by the Mediation platform De Lieve Tandarts or by previously mentioned third parties can only be accessed via the above software and protected by a password. The devices that open your data are each also locked with a password and/or fingerprint. The number of devices that have access to your data is limited to just the necessary devices.

 

Your rights

01. Right of inspection

You have the right to request at any time your data that is recorded and stored at the Mediation platform De Lieve Tandarts. You can do this by sending an e-mail or by contacting the mediation platform De Lieve Tandarts. You will then receive an overview of your data.

 

02. Right to rectification

Are your data not correct? Or have your data changed? You have the right to have this rectified by the Mediation platform De Lieve Tandarts. You can adjust your data about the newsletter via the appropriate link at the bottom of each email.

 

03. Right of transfer

If you need the data stored at Mediation platform De Lieve Tandarts in case you transfer to another party or service, then you have the right to transfer. The mediation platform De Lieve Tandarts must transfer all your data to the party to whom you want us to transfer the data.

 

04. Right to data deletion

Do you no longer wish your data to be recorded at the Mediation platform De Lieve Tandarts? Then you have the right to have your data deleted. 04. Right to submit a complaint You have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority if you think that Mediation platform De Lieve Tandarts does not handle your data correctly. This can be done via this link.

 

05. Right to stop data use (objection)

Don’t you want De Lieve Tandarts mediation platform to use your data? Then you have the right to stop using your personal data.

The use of these rights can be done via info@delievetandarts.nl with the sending of a copy of ID-proof whereby the passport photo, the numbers at the bottom of the passport, ID-proof number, and BSN have been made illegible. We will respond to your request within two business days.

 

Mediation platform De Lieve Tandarts

Mediation platform De Lieve Tandarts processes personal data on the basis of legitimate interest, namely a commercial interest. For example, the provision of services from the Mediation platform De Lieve Tandarts via e-mail. Your details will never be sold to third parties. The data that is required to deliver is the minimum required data for the provision of the services. For example, your e-mail address is required to send the newsletter. If this compulsory information is not provided, the Mediation platform De Lieve Tandarts can not offer the relevant service. If it is necessary to share information that you have shared with the Mediation platform De Lieve Tandarts with others than the aforementioned parties (for example offering a service), then your permission will first be requested.

Mediation platform De Lieve Tandarts reserves the right to disclose the data when this is legally required or when mediation platform De Lieve Tandarts deems this justified to comply with a legal request/trial or the rights, property, or safety of mediation platform De Lieve Tandarts to protect. In doing so, we always try to respect your right to privacy as much as possible.

Do you still have questions? Feel free to contact us via the contact details below. Info@delievetandarts.nl | De Lieve Tandarts B.V. Dravikweg 10 | 1861XP | Bergen

version December 2020

 

 

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.